Primjena novih propisa za obračun plaće – za koje razdoblje i od kada?

Paket poreznih propisa koji je uključen u šesti krug porezne reforme objavljen je u Nar. nov., br. 114/23. U okviru navedenih propisa jesu i izmjene zakonskih propisa koji se odnose na porez na dohodak i doprinose.

Primjena izmjena vezanih uz obračun plaće – porez na dohodak

Izmjenama Zakona o porezu na dohodak, pored ostalog, izmijenjen je način utvrđivanja osnovnog osobnog odbitka (brisan je pojam osnovice osobnog odbitka) te se navedenim izmjenama propisuje u fiksnom iznosu od 560,00 eura, a svi ostali dijelovi osobnog odbitka, za djecu i uzdržavane članove uže obitelji na koje porezni obveznik ostvaruje pravo, izračunavaju se primjenom propisanih koeficijenata i osnovnog osobnog odbitka.

Novina je da je JLS-ima prepušteno određivanje visine poreznih stopa budući su izmjenama Zakona brisane odredbe prema kojima se porez na dohodak uvećava za prirez porezu na dohodak na koji način ostaju bez znatnog dijela svojih prihoda. Novim člankom Zakona propisana je obveza JLS-a propisivanja poreznih stopa, nižih i viših, pri čemu su propisane granice visina tih stopa, a ovisno o broju stanovnika. Odluke JLS-a, koje će se objaviti u Nar. nov., ali i na stranicama Porezne uprave, objavit će se do kraja studenoga tekuće godine, sa stupanjem na snagu 1. siječnja iduće godine.

Osim toga, propisani su i novi iznosi mjesečne/godišnje porezne osnovice za primjenu nižih/viših poreznih stopa te se niže porezne stope primjenjuju na mjesečnu osnovicu do 4.200,00 eura odnosno do 50.400,00 eura na godišnjoj razini, a više porezne stope na osnovice iznad navedenih.

S obzirom da odredbe izmijenjenog Zakona, koje se odnose na primjenu osobnog odbitka, novih poreznih stopa i mjesečnih/godišnjih osnovica, stupaju na snagu 1. siječnja 2024. proizlazi da se nove, izmijenjene odredbe primjenjuju na sve isplate plaće od 1. siječnja 2024. godine, bez obzira na koje se razdoblje odnose.

U pravilu se plaće isplaćuju u tekućem mjesecu za prethodni mjesec iz čega slijedi da će se predujam poreza na dohodak pri isplati plaće za prosinac, ako se isplaćuje u siječnju 2024., obračunati prema novim, izmijenjenim odredbama.

Sve plaće koje se isplaćuju u prosincu 2023. obračunavaju se na način kako su se obračunavale tokom godine (postojeći osobni odbitak, važeće porezne stope i porezni razredi), primjenjujući odredbe Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 115/16 – 151/22).

Primjena umanjenja osnovice za doprinos za MO I. stup

Izmjenama Zakona o doprinosima nisu mijenjane niti vrste niti stope doprinosa. Međutim, jedna od novina koja je izazvala najviše interesa, uglavnom zbog složenosti primjene ali i upitne učinkovitosti, je propisana obveza umanjenja osnovice za obračun doprinosa za MO I. stup. To se umanjenje, koje poslodavci moraju primijeniti pri obračunu navedenog doprinosa, primjenjuje samo kod osiguranika čija je visina plaće u rasponu od 700,00 do 1.300,00 eura.

Ova izmijenjena odredba Zakona stupa na snagu 1. prosinca 2023. što znači da se umanjenje osnovice za obračun doprinosa za MO I. stup primjenjuje pri isplati plaće za prosinac 2023., bez obzira isplaćuje li se u prosincu 2023. ili u siječnju 2024., i nadalje.

S obzirom na odredbu Zakona o doprinosima, prema kojoj se doprinosi obračunavaju prema propisima važećima za razdoblje osiguranja na koje se obveza odnosi, pri isplati plaće za studeni 2023., koja se u pravilu isplaćuje u prosincu te godine, odredba o umanjenju osnovice za doprinos za MO. I. stup ne može se primijeniti.

Dakle, umanjenje osnovice za obračun doprinosa za MO I. stup prvi puta se može, uz propisane uvjete, primijeniti pri isplati plaće za prosinac 2023., bez obzira isplaćuje li se u prosincu 2023. ili u siječnju 2024.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag