U Nar. nov., br. 68 od 23. lipnja 2023. objavljen je Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće, otpremnine i naknade za neiskorišteni godišnji odmor, koji stupa na snagu 1.7.2023.

Međutim, kao rok za usklađivanje obračunskih isprava s odredbama ovoga Pravilnika je najkasnije do do 1. listopada 2023.

Pravilnikom se  propisuje:

  • sadržaj obračuna isplaćene plaće/naknade plaće i isplaćenih primitaka na temelju radnog odnosa,
  • sadržaj obračuna plaće/naknade plaće koje je poslodavac radniku bio dužan isplatiti, ako ih na dan dospjelosti nije isplatio ili ih nije isplatio u cijelosti,
  • sadržaj obračuna isplaćene otpremnine/naknade za neiskorišteni godišnji odmor i
  • sadržaj obračuna otpremnine/naknade za neiskorišteni godišnji odmor koje je poslodavac radniku bio dužan isplatiti ako ih na dan dospjelosti nije isplatio ili ih nije isplatio u cijelosti.

Kao jedna od novina, u odnosu na još uvijek važeći Pravilnik, ističe se i iskazivanje naknade za neiskorišteni godišnji odmor. Pritom se u obrascu iskazuju broj dana GO kao i neiskorišteni broj dana, u tekućoj i prethodnoj godini.

Natrag