U Nar. nov., br. 20 od 20. veljače 2023. objavljen je Pravilnik o reviziji u društvu za osiguranje koji stupa na snagu 28. veljače 2023.

Ovim se Pravilnikom detaljnije propisuju: - sadržaj revizije za potrebe Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, način i rokovi dostave, kao i razlozi za odbijanje ocjene iz čl. 200. st. 1. Zakona o osiguranju (Nar. nov., br. 30/15 - 151/22) - razlozi za odbijanje godišnjih financijskih izvještaja društva za osiguranje odnosno godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja koji su predmet zakonske revizije iz čl. 199. st. 2. Zakona o osiguranju.

Odredbe ovoga Pravilnika se na odgovarajući način primjenjuju na reviziju financijskih izvještaja društva za reosiguranje te na reviziju konsolidiranih financijskih izvještaja grupe osiguratelja, konsolidirane financijske izvještaje grupe ako su članovi grupe i nefinancijske institucije koje društvo za osiguranje sastavlja na temelju Zakona o računovodstvu i konsolidirane financijske izvještaje osigurateljnog holdinga te mješovitog osigurateljnog holdinga.

Revizorsko društvo dužno je prvo revizorsko izvješće za potrebe Hanfe iz čl. 2. st. 3. ovoga Pravilnika dostaviti za izvještajno razdoblje od 1. siječnja 2023. godine.

Natrag