U Nar. nov., br. 28 od 10.3.2023. objavljen je Pravilnik o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove  koji je stupio na snagu 11.3.2023.

Pravilnikom se uređuju pravila o postupku nabave robe, usluga i radova čija je procijenjena vrijednost manja od vrijednosti europskih pragova koje Europska komisija objavljuje u Službenom listu Europske unije, ovisno o vrsti naručitelja i vrsti ugovora, radi sklapanja ugovora o nabavi robe, usluga ili radova i pravila žalbenog postupka, uzimajući u obzir načela javne nabave te obvezu primjene elektroničkih sredstava komunikacije i javne objave informacija o postupcima nabave. Pravilnik se primjenjuje na naručitelje u postupku obnove (u daljnjem tekstu: Naručitelj) u skladu s Zakonom o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (»Narodne novine« broj 21/2023), (u daljnjem tekstu: Zakon o obnovi).

 

 Natrag