U Nar. nov., br. 123/23 od 23. listopada 2023. objavljen je Pravilnik o načinu i uvjetima otvaranja računa za provedbu specifičnih transakcija proračuna i proračunskih korisnika, koji stupa na snagu 1. studenoga 2023. godine.

Pravilnik je donesen na temelju čl. 50. st. 5. Zakona o proračunu (Nar. nov., br. 144/21).

Prema čl. 50. st. 1. do 3. Zakona o proračunu državni proračun ima jedinstveni račun državnog proračuna koji se otvara i vodi u Hrvatskoj narodnoj banci, a na kojem se ostvaruju svi priljevi i izvršavaju svi odljevi proračuna i proračunskih korisnika državnog proračuna. Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ima jedinstveni račun proračuna koji se otvara i vodi u kreditnoj instituciji, a na kojem se ostvaruju svi priljevi i izvršavaju svi odljevi proračuna i proračunskih korisnika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Iznimno od stavaka 1. i 2. ovoga članka, za provedbu specifičnih transakcija proračuna i proračunskih korisnika može se otvoriti račun, uz prethodnu suglasnost ministra financija odnosno načelnika, gradonačelnika, župana.

Ovim Pravilnikom propisani su način i uvjeti otvaranja tog računa za specifične transakcije proračuna i proračunskih korisnika, a koje se po svojoj svrsi, namjeni, načinu provođenja i ostalim obilježjima ne mogu provoditi izravno preko jedinstvenog računa proračuna. Pravilnikom se uređuje i način i pravila izvršavanja specifičnih transakcija proračuna i proračunskih korisnika, računi proračunskih korisnika koji su izuzeti od obveze uplate prihoda, primitaka i drugih priljeva na jedinstveni račun proračuna odnosno izvršavanja rashoda, izdataka i drugih odljeva s jedinstvenog računa proračuna, obveza vođenja evidencije računa proračuna i proračunskih korisnika i izvještavanje.

Odredbe ovoga Pravilnika odnose se na državni proračun i proračunske korisnike državnog proračuna, proračune jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i proračunske korisnike jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te izvanproračunske korisnike utvrđene člankom 4., točkom 17. Zakona o proračunu koji su organizacijski uključeni u proračun. Obveznici primjene iz stavka 2. ovoga članka utvrđeni su registrom iz članka 5. stavka 6. Zakona o proračunu (registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika).

Uputno je obratiti pažnju i na prijazne i završne odredbe Pravilnika (čl. 20.), kojim je za pojedine obveznike propisana obveza usklađenja načina izvršavanja specifičnih i ostalih transakcija s odredbama ovoga Pravilnika u roku od 6 mjeseci te dužnost zatvaranja računa odmah nakon provedenog usklađenja.

Natrag