U Nar. nov., br. 38 od 5.4.2023. objavljen je Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda Hrvatske matice iseljenika koji stupa na snagu 13. travnja 2023. godine.

Ovim Pravilnikom uređuju se mjerila i način korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda Hrvatske matice iseljenika (dalje u tekstu: Matica), proračunskog korisnika iz nadležnosti Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja vlastitih prihoda Hrvatske matice iseljenika klasa: 011-02/21-04/02, urbroj: 537-05/1-21-06 (»Narodne novine«, broj 89/2021).

Natrag