U Nar. nov., br. 156 od 30.12.2022. objavljen je Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima koji stupa na snagu 1.1.2023.
Ovim Pravilnikom u Pravilniku o ortopedskim i drugim pomagalima (Nar. nov., br. 2/19 - 81/20) u čl. 77. st. 2. riječi: »cijena pomagala u kunama« zamjenjuju se riječima: »cijena pomagala u eurima«.

Natrag