U Nar. nov., br. 156 od 30.12.2022. objavljen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o postupku sklapanja prethodnog sporazuma o transfernim cijenama koji stupa na snagu 1.1.2023.

Ovim Pravilnikom u Pravilniku o postupku sklapanja prethodnog sporazuma o transfernim cijenama (Nar. nov., br. 42/17) iznosi u kunama zamijenjeni su iznosima u eurima.

Natrag