U Narodnim novinama br. 2 od 4. siječnja 2023. objavljen je Pravilnik o dopunama Pravilnika o načinu upisa u sudksi registar koj stupa na snagu dana 5. siječnja 2023.

Predmetnim dopunama Pravilnika propisano je da se na aktivnom izvatku koji se prikazuje na internet stranicama sudskog registra pored podataka o temeljnom kapitalu trgovačkog društva koji je izražen u kunama objavljuje i naznaka preračunate vrijednosti tog temeljnog kapitala u eurima, uz napomenu da se radi o informativno prikazanom iznosu temeljog kapitala u eurima te da taj iznos na utječe na prava i obveze društva niti članova društva.

Nadalje, predmetnim dopunama Pravilnika propisano je da su trgovačka društva u obvezi temeljni kapital uskladiti sukladno Zakonu o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 114/22).

Natrag