U Nar. nov., br. 137/23 od 15.11.2023. objavljen je Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži, plastičnim proizvodima za jednokratnu uporabu i ribolovnom alatu koji sadržava plastiku (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 23.11.2023., osim čl. 7. koji stupa na snagu 3.7.2024. godine, čl. 11. st. 2. koji stupa na snagu ispunjenim uvjetima iz čl. 71. st. 2. ovog Pravilnika, čl. 20. st. 3. koji stupa na snagu 1.1.2025. godine, čl. 20. st. 4. i 5. koji stupaju na snagu šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika, čl. 26. st. 3. i 5. koji stupaju na snagu 1.1.2025. godine, čl. 30. st. 1. ovog Pravilnika u dijelu koji se odnosi na višeslojnu (kompozitnu) ambalažu s pretežno papir-kartonskom komponentom, ambalažu od plastike koja nije načinjena od polietilen-tereftalata (PET) kao glavne sastavnice i na ambalažu volumena manjeg od 0,2 litre, koji stupa na snagu 1.1.2027. godine, čl. 48. st. 2. koji stupa na snagu šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika te čl. 50., 51., 52., 53., 54. u dijelu koji se odnosi na otpadni ribolovni alat, 55., 56. i 57. koji stupaju na snagu 31.12.2024. godine, osim za proizvode iz točke III. Popisa E Dodatka III. Zakona za koje se čl. 50., 51., 52., 53., 55., 56. i 57. primjenjuju od stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Pravilnikom se propisuju postupci za ispunjenje ciljeva oporabe otpadne ambalaže, uvjeti gospodarenja ambalažom i otpadnom ambalažom, zahtjevi u pogledu sakupljanja, skladištenja i obrade otpadne ambalaže, zahtjevi u proizvodnji, stavljanju na tržište i uporabi ambalaže, način i uvjeti označavanja ambalaže, obveza vođenja evidencije i dostave izvješća, obveze i način ispunjavanja obveza proizvođača proizvoda pakiranih u ambalažu, obveze i način obveznog postupanja posjednika otpadne ambalaže te druga pitanja u svezi ambalaže i otpadne ambalaže, a sve u svrhu postizanja ciljeva za otpadnu ambalažu.

Stupanjem na snagu Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži (Nar. nov., br. 88/15, 78/16, 116/17, 14/20, 144/20) osim Priloga II.,VII., VIII., IX., X., XI., XII., XIII., XIV., XV., XVI. i XVII. koji ostaju na snazi šest mjeseci od stupanja na snagu Pravilnika.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu (Nar. nov., br. 97/05, 115/05, 81/08, 31/09, 156/09, 38/10, 10/11, 81/11, 126/11, 38/13, 86/13), osim odredbi čl. 25. st. 7., 8., 9. i 10. koje ostaju na snazi do donošenja Odluke Fonda iz odredbe čl. 27. st. 10. i odredbe čl. 35. st. 4. Pravilnika, a najkasnije 30 dana od stupanja na snagu Pravilnika.

Odredba čl. 28. st. 1. podst. 1. Pravilnika, te čl. 29. st. 7. Pravilnika u dijelu koji se odnosi na naplatu obrađivaču za preuzetu otpadnu ambalažu koja nije obuhvaćena sustavom povratne naknade, primjenjuje se od 1.1.2025. godine.

Natrag