Plaće

Pri obračunu plaće, kao i ostalih primitaka koji se smatraju dohotkom od nesamostalnog rada, isplatitelji su obvezni obračunati, obustaviti i uplatiti davanja propisana Zakonom o porezu na dohodak (predujam poreza na dohodak i prirez, uvažavajući osobne odbitke za radnike iskazane na poreznoj kartici) te Zakonom o doprinosima (doprinos za mirovinsko te zdravstveno osiguranje).

U nastavku je dan pregled važećih stopa poreza i doprinosa te uvećanja osobnog odbitka uz druge aktualne podatke.

Sadržaj: 

 • Doprinosi iz plaće i naknade plaće
 • Beneficirani staž radnika
 • Poseban doprinos za zdravstvenu zaštitu u inozemstvu
 • Osnovice doprinosa za 2024.
 • Uplatni računi za doprinose
 • Stope poreza na dohodak
 • Osnovni osobni odbitak i uvećanja osobnog odbitka
 • Minimalna plaća
 • Nalog za plaćanje
 • Obvezni elementi „poziva na broj zaduženja“
 • Preračunavanje neto plaća u bruto plaće od 1.1.2023. godine
 • Koeficijenti prireza te poreza i prireza za stopu 20% i 30%
 • Koeficijenti za preračun neto iznosa primitka u bruto iznos (doprinos iz primitka 20% i na primitak 16,5% - bez osobnog odbitka)
 • Šifarnik osobnih primanja, ostalih i povremenih davanja 

 

Porezi i doprinosi iz plaće i naknade plaće/Osnovice doprinosa

Doprinosi iz plaće i naknade plaće

Beneficirani staž radnika

Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem (Nar. nov., br. 115/18 i 34/21)

 

Poseban doprinos za zdravstvenu zaštitu u inozemstvu*

Rok za uplatu: do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec
Za boravak/put u zemlje EU, EGP (Norveška, Island i Lihtenštajn) i Švicarsku te zemlje s kojom je ugovorom o socijalnom osiguranju uređeno pitanje zdravstvene zaštite (BiH, Crna Gora, Makedonija, Srbija i Turska), ne plaća se doprinos za ZZ u inozemstvu.

Osnovice doprinosa za 2024.*

Prosječna mjesečna bruto plaća za razdoblje
I.– VIII. 2023. iznosi 1.560,00 eura (Nar. nov., br. 131/23)

* Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2024. godinu (Nar. nov., br. 150/23)

Uplatni računi za doprinose

 

Porez na dohodak

Stope poreza na dohodak

Na sve plaće koje se isplaćuju od 1.1.2024., neovisno o razdoblju za koje se isplaćuju, pri utvrđivanju porezne osnovice primjenjuju se stope poreza na dohodak propisane Zakonom o porezu na dohodak.

Uplatni račun: grada/općine prebivališta ili uobičajenog boravišta poreznog obveznika: HR68 1880 – OIB – oznaka izvješća JOPPD)

Osnovni osobni odbitak i uvećanja osobnog odbitka

 

Minimalna plaća

Sukladno Zakonu o minimalnoj plaći (Nar. nov., br. 118/18 i 120/21), minimalna plaća u smislu ovoga Zakona je najniži mjesečni iznos brutoplaće koja se radniku isplaćuje za rad u punom radnom vremenu. U iznos minimalne plaće ne ubrajaju se povećanja plaće s osnove prekovremenog rada, otežanih uvjeta rada, noćnog rada i rada nedjeljom, blagdanom ili nekim drugim danom za koji je zakonom određeno da se ne radi.
Minimalna plaća radnika koji radi u nepunom radnom vremenu utvrđuje se i isplaćuje razmjerno ugovorenom radnom vremenu.

Zakon se ne odnosi na radnika koji je jedini radnik kod poslodavca te istodobno član uprave, izvršni direktor, upravitelj zadruge i sl. prema posebnim propisima.

Nalog za plaćanje

Ako se nalogom za prijenos isplaćuje neto plaća, upisuje se u polje Model HR67, a u polje Poziv na broj platitelja: OIB isplatitelja osobnog primanja – broj JOPPD obrasca - podatak o plaći, a u polju Šifra namjene SALA.
Na nalogu za isplatu plaće, u polju ''poziv na broj platitelja', upisuju se sljedeći podaci: 67 OIB – GG001 do GG365/366 – X. Navedeni podaci propisani su čl. 258.e Pravilnika o doprinosima i čl. 90. st. 5. Pravilnika o porezu na dohodak pri čemu simboli imaju sljedeće značenje:
67– broj modela
OIB – OIB obveznika plaćanja javnih davanja
GG001 do GG 365/366 – oznaka obrasca JOPPD na kojem je iskazana obveza doprinosa prema plaći/primitku koji se isplaćuje ili godina i redni broj mjeseca za koji se isplaćuje plaća za koje je obveza doprinosa evidentirana na uplatnim računima koji su bili na snazi do 31.12.2013.
X – podatak o plaći (odnosno o drugom dohotku, dohotku od kapitala, itd.):

Obvezni elementi „poziva na broj zaduženja“

Pravilnik o porezu na dohodak i Pravilnik o doprinosima

Preračunavanje neto plaća u bruto plaće od 1.1.2024. godine

Preračunavanje neto plaće u bruto iznos može se izvršiti primjenom jedne od formula koje su prikazane u nastavku. Pritom treba voditi računa da se odabere odgovarajuća formula, ovisno o visini neto iznosa plaće, osobnom odbitku te najvišoj mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za mirovinsko osiguranje koja za 2024. godinu iznosi 9.360,00 eura[1].
Formule za preračunavanje neto plaća u bruto plaće za 2024., navodimo u nastavku. Izraz NPS označava nižu poreznu stopu, a VPS višu poreznu stopu.

Šifarnik osobnih primanja, ostalih i povremenih davanja 

 

Natrag