U Narodnim novinama br. 58 od 31. svibnja 2023. objavljena je Odluka o visini izuzetih novčanih sredstava od ovrhe za 2023. godinu koja stupa na snagu dana 1. lipnja 2023.

Prema odredbama čl. 41. st. 1., 2., 3. i 4. Zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (Nar. nov., br. 29/18 - 18/23; u nastavku: Zakon), za obveze koje nastaju u obavljanju gospodarske djelatnosti poljoprivrede odgovara nositelj OPG-a cjelokupnom svojom imovinom. Ovrha radi ostvarenja novčane tražbine protiv nositelja OPG-a ne može se provesti na dijelu poljoprivrednih resursa upisanih u Upisnik OPG-ova koji su nužni za obavljanje njegove gospodarske djelatnosti poljoprivrede ako mu je ta djelatnost glavni izvor sredstava za život, te u onim stvarima i pravima na kojima se protiv njega ne bi mogla provesti kad ne bi obavljao gospodarske djelatnosti poljoprivrede. Nadalje, ovrha radi ostvarenja novčane tražbine protiv nositelja OPG-a i članova OPG-a ne može se provesti na nekretnini koja je u vlasništvu nositelja OPG-a i članova OPG-a, a u kojoj ovršenik stanuje u opsegu nužnom za zadovoljavanje osnovnih stambenih potreba ovršenika i osoba koje je po zakonu dužan uzdržavati. Kada je tražbina manja od 2.654,46 eura, radi zaštite od ovrhe na poljoprivrednim resursima kao nekretninama ili pokretninama, prije pokretanja ovrhe temeljem dobrovoljnog pravnog posla mora se provesti postupak mirenja sukladno posebnom propisu kojim se uređuje postupak mirenja.

Prema čl. 41. st. 5. Zakona, od ovrhe su izuzeta novčana sredstva koja su OPG-u koji posjeduje žive životinje nužna radi osiguravanja održivosti osnovnih aktivnosti na poljoprivrednom gospodarstvu i koja su namijenjena za opskrbu hranom i druge skrbi za životinje u visini dostatnoj na mjesečnoj razini za podmirenje osnovnih potreba hrane i lijekova za životinje evidentirane u nadležnim registrima po grlu za goveda i kopitare, po grlu za svinje, po grlu za ovce i koze te po kljunu za perad.

Prema čl. 41. st. 6. Zakona, visinu izuzetih novčanih sredstava iz stavka 5. ovoga članka odlukom donosi ministar uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove pravosuđa i uprave za razdoblje važenja od godine dana.

Odlukom o visini izuzetih novčanih sredstava od ovrhe za 2023. godinu propisuje se visina izuzetih novčanih sredstava od ovrhe koja su nužna obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu koje posjeduje žive životinje radi osiguravanja održivosti osnovnih aktivnosti na poljoprivrednom gospodarstvu, odnosno za opskrbu hranom i druge skrbi za životinje.

Izuzeta novčana sredstva propisuju se u visini dostatnoj na mjesečnoj razini za podmirenje uzdržnih potreba hrane i lijekova za životinje evidentirane u nadležnim registrima po grlu za goveda i kopitare, po grlu za svinje, po grlu za ovce i koze te po kljunu za perad za 2023. godinu.

Vrijednosti izuzetih novčanih sredstava od ovrhe iz točke I. ove Odluke iznosi za:

1. goveda i kopitare (po grlu): 182,00 eura

2. svinje (po grlu): 52,00 eura

3. ovce i koze (po grlu): 39,00 eura

4. perad (po kljunu): 6,00 eura.

Natrag