U Nar. nov., br. 32 od 22.3.2023. objavljena je Odluka o poništenju odluke o lokalnim porezima općine Višnjan koja stupa na snagu 23.3.2023.

Ovom Odlukom poništava se Odluka o lokalnim porezima Općine Višnjan donesena na sjednici Općinskog vijeća Općine Višnjan 27. prosinca 2022. godine klasa: 024-01/22-01/52, ur broj: 2163-38-1-22-13-22, a koja je objavljenja u Službenom glasniku Općine Višnjan broj 7/2022.

Odluka o lokalnim porezima Općine Višnjan klasa: 023-05/21- 01/08, ur broj: 2167-03-01/21-06, koja je objavljena u Službenom glasniku Općine Višnjan broj 7/2021. ostaje na snazi.

Natrag