U Nar. nov., br. 156 od 30.12.2022. objavljena je Odluka o općinskim porezima Općine Jalžabet koja stupa na snagu 1.1.2023.

Općinski porezi za područje Općine Jalžabet su: porez na potrošnju, porez na kuće za odmor i porez na korištenje javnih površina.
Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3 %.

Porez na kuće za odmor plaća se u iznosu od 1,50 eura/m2 korisne površine kuće za odmor na području cijele Općine Jalžabet.

Za korištenje javnih površina utvrđuje se visina poreza na korištenje javnih površina kako slijedi:

  • za korištenu javnu površinu do 6m2 – 10 eura dnevno
  • za svaki daljnji m2 korištene javne površine – 2 eura dnevno.

Porez na korištenje javnih površina za prodaju putem pokretnih trgovina utvrđuje se u iznosu od 30 eura mjesečno po svakom vozilu kojim se obavlja djelatnost pokretne trgovine.

Od obveze plaćanja poreza na korištenje javne površine izuzeto je korištenje javnih površina u svrhu aktivnosti za humanitarnu, kulturnu, sportsku, prosvjetno-edukativnu djelatnost i ostale manifestacije ili obilježavanje određenih datuma koji su od interesa za Općinu.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima Općine Jalžabet (»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 150/17).

Natrag