U Nar. nov., br. 156 od 30.12.2022. objavljena je Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o porezima Grada Pazina koja stupa na snagu 1.1.2023.

Ovom Odlukom iznos poreza na kuće za odmor u kunama zamijenjen je iznosom u eurima i iznosi 1,99 eura/m2 površine kuće za odmor, te se određuje porez na korištenje javnih površina za postavljanje privremenih objekata i reklamnih predmeta u eurima i propisuje visina poreza za korištenje javne površine za ostale namjene.

Natrag