U Nar. nov., br. 22 od 24.2.2023. objavljena je Odluka o isplati materijalnih i nematerijalnih prava te drugih naknada za zaposlenike u ustanovama iz sustava visokog obrazovanja i znanosti koja stupa na snagu 2. ožujka 2023. godine.

Sva materijalna i nematerijalna prava koja su zaposlenici ustanova na koje se primjenjuje Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje (»Narodne novine«, br. 9/19., 122/19. i 52/20., u daljnjem tekstu: Kolektivni ugovor) ostvarili iz rada i po osnovi rada temeljem Kolektivnog ugovora, priznavat će se i primjenjivati u istom opsegu i nakon isteka produžene primjene pravnih pravila sadržanih u Kolektivnom ugovoru.

Materijalna i nematerijalna prava te druge naknade, ugovorene Kolektivnim ugovorom isplaćivat će se, nakon isteka produžene primjene pravnih pravila sadržanih u Kolektivnom ugovoru, u visini i na način na koji su ugovorene.

Ova Odluka važi do sklapanja novog kolektivnog ugovora kojim se utvrđuju prava i obveze iz rada i po osnovi rada zaposlenika u ustanovama iz sustava visokog obrazovanja i znanosti, na koje se primjenjuje Zakon o plaćama u javnim službama, a najkasnije do dana stupanja na snagu novog posebnog propisa o plaćama u javnim službama.

Natrag