Objavljene izmjene i dopune Zakona o računovodstvu

U Narodnim novinama br. 82 od 20. srpnja 2023. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu čije pojedine odredbe stupaju na snagu dana 28. srpnja 2023., a pojedine odredbe 1. siječnja 2024.

Izmjenama i dopunama Zakona u Zakon se prenose odredbe Direktive (EU) 2021/2101 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2021. o izmjeni Direktive 2013/34/EU u pogledu objavljivanja informacija o porezu na dobit koje provode određena poduzeća i podružnice (Tekst značajan za EGP) (SL L 429, 1. 12. 2021.) (u daljnjem tekstu: Direktiva (EU) 2021/2101), te se od 1.1.2024. odnosno za poslovnu godinu koja počinje 1. siječnja 2024. ili nakon tog datuma propisuje obveza objavljivanja informacija o porezu na dobit.

Ovim Zakonom se propisuje sadržaj izvješća o informacijama o porezu na dobit, valuta koja se upotrebljava, rok objave i javna dostupnost, odgovornost upravljačkih tijela te uloga ovlaštenog revizora u pogledu kontrole izrade izvješća o informacijama o porezu na dobit.

Obveznici objavljivanja informacija o porezu na dobit su krajnje matično društvo čiji konsolidirani prihod, iskazan u godišnjim konsolidiranim financijskim izvještajima, za svaku od dvije posljednje uzastopne poslovne godine prelazi ukupno 750.000.000,00 eura, te samostalni poduzetnik čiji prihod, iskazan u godišnjim financijskim izvještajima, za svaku od dvije posljednje uzastopne poslovne godine prelazi ukupno 750.000.000,00 eura.

Obveza objavljivanja informacija o porezu na dobit prestaje ako ukupni konsolidirani prihod odnosno prihod, iskazan u godišnjim konsolidiranim odnosno pojedinačnim (za samostalnog poduzetnika) financijskim izvještajima, ne prelazi 750.000.000,00 eura za svaku od dvije posljednje uzastopne poslovne godine.

Obveza objavljivanja informacija o porezu na dobit ne odnosi se na samostalnog poduzetnika ili krajnje matično društvo i njihova povezana društva ako takva društva, uključujući njihove podružnice, imaju poslovni nastan ili stalno mjesto poslovanja ili stalnu poslovnu aktivnost samo na području Republike Hrvatske i ni u jednoj drugoj poreznoj jurisdikciji.

Također, obveza objavljivanja informacija o porezu na dobit ne odnosi se na samostalnog poduzetnika i krajnje matično društvo ako takva društva ili njihova povezana društva objavljuju izvješće u skladu sa zakonom kojim se uređuje poslovanje kreditnih institucija, a kojim su obuhvaćene informacije o svim njihovim aktivnostima te, u slučaju krajnjeg matičnog društva, o aktivnostima povezanih društava uključenih u godišnje konsolidirane financijske izvještaje.

Obveza objavljivanja informacija o porezu na dobit odnosi se i na srednjeg i velikog poduzetnika koji je društvo kći pod kontrolom krajnjeg matičnog društva koje ne primjenjuje pravo Republike Hrvatske ili druge države članice čiji konsolidirani prihod iskazan u godišnjim konsolidiranim financijskim izvještajima, za svaku od dvije posljednje uzastopne poslovne godine prelazi ukupno 750.000.000,00 eura. Obveza objavljivanja informacija o porezu na dobit kod ovih poduzetnika prestaje ako ukupni konsolidirani prihod krajnjeg matičnog društva iskazan u godišnjim konsolidiranim financijskim izvještajima ne prelazi 750.000.000,00 eura za svaku od dvije posljednje uzastopne poslovne godine.

Obveza objavljivanja informacija o porezu na dobit odnosi se i na tuzemnu podružnicu osnovanu od strane poduzetnika na kojega se ne primjenjuje pravo Republike Hrvatske ili druge države članice i koji ima pravni oblik usporediv s društvom kapitala kako je određeno propisima kojima se uređuju trgovačka društva, i to isključivo pod uvjetom da prihod podružnice za svaku od dvije posljednje uzastopne poslovne godine prelazi iznos od 8.000.000,00 eura.

Informacije o porezu na dobit moraju se javno objaviti u roku od 12 mjeseci od datuma bilance za poslovnu godinu za koju se izvješće sastavlja.

Između ostaloga, izmjenama i dopunama Zakona briše se pojam trgovac pojedinac te se poslovnom godinom smatraju se i izvještajna razdoblja kraća od 12 uzastopnih kalendarskih mjeseci ako su posljedica prestanka poslovanja po skraćenom postupku bez likvidacije radi usklađenja s odredbama zakona kojim se uređuju trgovačka društva.

Nadalje, izmjenama i dopunama Zakona propisuje se mogućnost da matično društvo, ako je obveznik primjene Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja, može primjenjivati Međunarodne standarde financijskog izvještavanja ako ih primjenjuju sva njegova ovisna društva. Također, ako nije primjereno koristiti pretpostavku vremenske neograničenosti poslovanja propisano je da poduzetnici koriste Hrvatski standard financijskog izvještavanja koji uređuje financijsko izvještavanje u takvim okolnostima.

Izmjenama i dopunama Zakona propisuje se povećanje broja članova Odbora za standarde financijskog izvještavanja s devet na 11, te se Odboru za standarde financijskog izvještavanja propisuje obveza izrade posebnog Hrvatskog standarda financijskog izvještavanja za poduzetnike u stečaju i likvidaciji u roku od 12 mjeseci od stupanja Zakona na snagu.

Obveznicima primjene Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja propisuje se mogućnost korištenja funkcijske valute koja je različita od eura prilikom sastavljanja godišnjih financijskih izvještaja i godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja. Ako će poduzetnik prilikom sastavljanja godišnjih financijskih izvještaja i godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja primjenjivati funkcijsku valutu koja je različita od eura, tada mora sastavljati, utvrđivati i prezentirati godišnje financijske izvještaje i godišnje konsolidirane financijske izvještaje i u eurima. Način preračunavanja valuta za potrebe izvještavanja propisan je odredbama ovih izmjena i dopuna Zakona.

Detaljno o predmetnim izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu pisali smo u našem časopisu „Financije, pravo i porezi“ br. 6/23.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag