Novi Pravilnik o javnoj nabavi male vrijednosti za postupke obnove od potresa – od 11.3.2023.

U Nar. nov., br. 28/23 od 10. ožujka 2023. objavljen je Pravilnik o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove, koji je stupio  na snagu 11.3.2023. godine.

Pravilnik je donesen na temelju čl. 71. st. 2. novog Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (Nar. nov., br. 21/23).

Pravilnikom se, u skladu s mjerama antikorupcijske zaštite, uređuju pravila o postupku nabave robe, usluga i radova čija je procijenjena vrijednost manja od vrijednosti europskih pragova koje Europska komisija objavljuje u Službenom listu Europske unije, ovisno o vrsti naručitelja i vrsti ugovora, radi sklapanja ugovora o nabavi robe, usluga ili radova i pravila žalbenog postupka, uzimajući u obzir načela javne nabave te obvezu primjene elektroničkih sredstava komunikacije i javne objave informacija o postupcima nabave.

Mjere antikorupcijske zaštite, u skladu s odabranim postupkom nabave, provode se putem objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (u nastavku: EOJN RH) i to:

  • postupaka nabave roba, usluga i radova
  • zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda s prilozima
  • odluke o odabiru ili poništenju
  • obavijest o sklopljenim ugovorima odnosno narudžbenicama.

Mjere antikorupcijske zaštite obuhvaćaju i žalbeni postupak i sudsku zaštitu u skladu s ovim Pravilnikom.

Raniji postupci u tijeku?

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti raniji istoimeni Pravilnik o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove (Nar. nov., broj 126/21, 19/22 i 132/22), donesen na temelju čl. 42. ranijeg Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (Nar. nov., br. 102/20, 10/21 i 117/21).

Međutim, postupci nabave roba, usluga i radova za postupke obnove pokrenuti do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika, dovršit će se prema odredbama tog ranijeg Pravilnika.

Jednostavna nabava za potrebe obnove od potresa

Za nabavu roba i usluga čija ukupna procijenjena vrijednost predmeta nabave bez PDV-a definirana Planom nabave manja od 26.540,00 eura odnosno za nabavu radova manju od 66.360,00 eura, Naručitelj može uputiti Poziv na dostavu ponude:

  • najmanje jednom gospodarskom subjektu po vlastitom izboru putem elektroničke pošte ili
  • putem EOJN RH – JEDNOSTAVNA NABAVA OBNOVA.

Prije početka postupka nabave, za predmete nabave čija je ukupna procijenjena vrijednost predmeta nabave bez PDV-a definirana Planom nabave veća od 2.650,00 eura, Naručitelj je obvezan internom odlukom imenovati stručno povjerenstvo za nabavu od najmanje tri člana koji pripremaju i provode postupak nabave te izrađuju zapisnik o pregledu i ocjeni ponude i obavijest o odabiru ili poništenju, te su dužni obavijestiti ponuditelje o pregledu i ocjeni ponuda te odabiru na isti način na koji je i poslan Poziv na dostavu ponude. Najmanje jedan član stručnog povjerenstva za nabavu mora posjedovati važeći certifikat u području javne nabave.

U ovom postupku nabave Naručitelj je dužan odbiti ponudu ponuditelja ako utvrdi da je ponuđena cijena veća od pragova koji ga ovlašćuju na ovakav postupak.

U iznimnim slučajevima – mogućnost provedbe pravila za jednostavnu nabavu i za male nabave

U iznimnim slučajevima kada je potreba za žurnim postupanjem nastala zbog okolnosti koje Naručitelj nije mogao predvidjeti, izbjeći niti otkloniti, a nisu posljedica njegova djelovanja i/ili propuštanja te se odnose na potrebu očuvanja ljudskog života i zdravlja, imovine ili sprečavanje daljnje štete na imovini povezanoj s ugovorom, Naručitelj može, neovisno o procijenjenoj vrijednosti predmeta nabave, a do europskog praga, provesti postupak nabave na način opisan u čl. 10. i 11. Pravilnika, pri čemu Naručitelj mora detaljno obrazložiti razloge i okolnosti te odluku potkrijepiti odgovarajućim dokazom, a za robu i usluge čija je ukupna procijenjena vrijednost predmeta nabave bez PDV-a definirana Planom nabave 26.540,00 eura i veća, odnosno za nabavu radova 66.360,00 eura i veća, a do europskog praga, Odluku o odabiru ili poništenju javno objaviti na internet stranici Naručitelja u roku od 8 dana od dana donošenja.

Mala nabava za potrebe obnove od potresa

Za nabavu roba i usluga čija ukupna procijenjena vrijednost predmeta nabave bez PDV-a definirana Planom nabave iznosi 26.540,00 eura i više, odnosno za nabavu radova od 66.360,00 eura i više, a do europskih pragova, Naručitelj može uputiti Poziv na dostavu ponude:

  • putem EOJN RH – NABAVA OBNOVA na adrese, po vlastitom izboru, najmanje tri gospodarska subjekta ili
  • Poziv na dostavu ponude objaviti u EOJN RH – NABAVA OBNOVA.

I kod ove nabave Naručitelj je obvezan internom odlukom imenovati stručno povjerenstvo za nabavu od najmanje tri člana, a najmanje jedan član stručnog povjerenstva za nabavu mora posjedovati važeći certifikat u području javne nabave.

Mogućnost sklapanja i okvirnih sporazuma i provođenja elektroničke dražbe

Naručitelj može sklapati okvirne sporazume ako Poziv na dostavu ponude upućuje ili objavljuje u EOJN RH – NABAVA OBNOVA. Okvirni sporazum ne smije se sklopiti na rok dulji od četiri godine, osim u iznimnim, valjano opravdanim slučajevima vezanim uz predmet nabave koje naručitelj mora obrazložiti.

Naručitelj može odrediti da sklapanju ugovora o nabavi prethodi elektronička dražba, ako je Poziv na dostavu ponude uputio ili objavio u EOJN RH – NABAVA OBNOVA ili EOJN RH – JEDNOSTAVNA NABAVA OBNOVA ili u ponovljenoj provedbi nadmetanja za stranke okvirnog sporazuma iz čl. 19. st. 5. toč. 2. ili 3. Pravilnika, ako se sadržaj poziva na dostavu ponude, a posebno tehničke specifikacije predmeta nabave mogu precizno utvrditi.

Žalba i upravna tužba

U odnosu na provedeni postupak nabave sukladno čl. 12. st. 2. (iznimni slučaj mogućnosti primjene jednostavne nabave) i čl. 13. Pravilnika (mala nabava), žalba se izjavljuje u roku od 8 dana od dana objave odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na Poziv na dostavu ponude, postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja. Žalba mora sadržavati sve elemente iz čl. 55. Pravilnika, uz uplatu naknade u visini propisanoj sukladno čl. 59. Pravilnika.

Za rješavanje o žalbama izjavljenim u skladu s odredbama Zakona o obnovi nadležna je Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave.

Protiv odluke Državne komisije nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske, a rok za podnošenje tužbe počinje teći istekom roka od osam dana od dana javne objave. Ako Visoki upravni sud Republike Hrvatske poništi odluku Državne komisije, svojom će presudom odlučiti i o žalbi u postupku nabave.

Informacije o vrijednostima europskih pragova primjenjivim od 1.1.2022. do 31.12.2023. dostupne su ovdje. Napomena: Ako procijenjena vrijednost nabave prelazi europski prag, Naručitelj je obvezan provesti postupak javne nabave prema pravilima Zakona o javnoj nabavi (Nar. nov. ,br. 120/16 i 114/22)

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag