U Nar. nov., br. 43/23 od 21. travnja 2023. objavljena su tri propisa donesena na temelju Zakona o doprinosima:

Sva tri propisa stupili su na snagu 22. travnja 2023. godine.

Uz Pravilnik o izmjenama Pravilnika o doprinosima

Pravilnik propisuje uvećanje koeficijenta s 0,8 na 1,2 za osiguranika po osnovi slobodnog zanimanja – samostalnog umjetnika kojemu se doprinosi plaćaju iz državnog proračuna.

Pravilnik propisuje brisanje čl. 81. do 84. te čl. 84.a do 84.d, a što znači da korisnik mirovine po propisima o mirovinskom osiguranju Republike Hrvatske (čl. 81. do 84.) te korisnik mirovine prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (čl. 84.a do 84.d) nije obvezno osigurana osoba po Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju te zbog toga ne plaća dodatni doprinos za zdravstveno osiguranje po stopi od 1% ako mu je mjesečni iznos mirovine do iznosa prosječne neto plaće ili 3% ako mu je mjesečni iznos mirovine viši od iznosa prosječene neto plaće.

Uz Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu izvješćivanja, obliku i sadržaju te roku podnošenja izvješća o obračunanom dodatnom doprinosu za zdravstveno osiguranje

Pravilnik propisuje brisanje čl. 1. toč. 1. te čl. 134.d st. 1., a što znači da Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje nije obveznik obračunavanja dodatnog doprinosa za zdravstveno osiguranje za osiguranika po osnovi korisnika mirovine po propisima o mirovinskom osiguranju Republike Hrvatske te da ne sastavlja mjesečno izvješće (na Obrascu IDD-2) o iznosu obračunanog dodatnog doprinosa za zdravstveno osiguranje i da navedeno mjesečno izvješće ne podnosi Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje.

Uz Naredbu o izmjenama Naredbe o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2023. godinu

Naredbom se propisuje zamjena koeficijenta 0,8 i iznos osnovice 1.093,74 eura sa koeficijentom 1,2 i iznosom osnovice 1.640,62 eura te brisanje posebnih osnovica propisanih čl. 16. st. 1. i 2. tj. mjesečne osnovice do iznosa prosječne neto plaće (1.006,44 eura) i mjesečne osnovice iznad iznosa prosječne neto plaće (iznad 1.006,44 eura).

Natrag