U Nar. nov., br. 123/23 od 23. listopada 2023. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru, koji stupa na snagu 1. studenoga 2023. godine, osim odredaba članaka 2., 3. i 5., članka 43. stavaka 7. i 8. koji je dopunjen člankom 6. ovoga Zakona te članka 7. ovoga Zakona koje stupaju na snagu 1. siječnja 2024.

Direktivom (EU) 2019/2121 utvrđena su, među ostalim, pravila o prekograničnim preoblikovanjima, spajanjima i podjelama koja predstavljaju prekretnicu u poboljšanju funkcioniranja unutarnjeg tržišta Europske unije za trgovačka društva i poduzeća te za njihovo ostvarivanje slobode poslovnog nastana koje predstavlja jedno od temeljnih načela prava Unije. Sloboda poslovnog nastana za trgovačka društva obuhvaća, između ostalog, pravo osnivanja takvih trgovačkih društava i upravljanja njima sukladno uvjetima utvrđenima zakonodavstvom države članice u kojoj imaju poslovni nastan. 

Zakonom o sudskom registru su već obuhvaćena pravila o prekograničnim spajanjima koja su uvedena implementacijom Direktive 2006/56/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2005. o prekograničnim spajanjima društava kapitala. Sad je bilo potrebno propisati pravila kojima će se urediti prekogranična preoblikovanja i prekogranične podjele trgovačkih društava. Ujednačeni pravni okvir za prekogranična preoblikovanja i podjele na razini Europske unije pozitivno će utjecati na pravnu sigurnost te će se time ukinuti prepreka za ostvarivanje slobode poslovnog nastana uz jamstvo zaštite prava radnika, vjerovnika i manjinskih članova društva.  Procesne odredbe Direktive 2019/2121 implementiraju se u ovaj Zakon.

Nadalje, rasterećuju se poduzetnici jer više nisu u obvezi prilikom osnivanja trgovačkog društva ishoditi izjavu o nepostojanju nepodmirenih dugovanja na osnovi poreza te doprinosa za mirovinsko, odnosno zdravstveno osiguranje kao ni dugovanja za neto plaće radnicima, već će navedene podatke od 1.1.2024. godine sud automatski razmjenjivati s Ministarstvom financija, Poreznom upravom.

Natrag