U Nar. nov., br. 18 od 15. veljače 2023. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju radničkih tražbina koji stupa na snagu dana 23. veljače 2023.

Izmjenama i dopunama Zakona, između ostaloga, izmijenjene su definicije „radnika“ i „zaštićenog razdoblja“ za ostvarivanje prava u slučaju stečaja poslodavca. „Radnikom“ se smatra fizička osoba koja je u vrijeme otvaranja stečajnog postupka u radnom odnosu kod poslodavca, kao i osoba kojoj je radni odnos kod poslodavca prestao unutar 12 mjeseci prije otvaranja stečajnog postupka, a „zaštićenim razdobljem“ smatra se razdoblje posljednjih pet mjeseci prije otvaranja stečajnog postupka nad poslodavcem, odnosno posljednjih pet mjeseci prije prestanka radnog odnosa, ukoliko je isti prestao unutar 12 mjeseci prije otvaranja stečajnog postupka. Također, precizirana je definicija „minimalne plaće“ u smislu da je to mjesečni iznos brutoplaće koji radniku pripada za rad u punom radnom vremenu sukladno uredbi Vlade Republike Hrvatske o visini minimalne plaće.

Nadalje, propisuje se obveza Agencije za osiguranje radničkih tražbina (u daljnjem tekstu: Agencija) o obavještavaju Europske komisije i drugih država članica o relevantnim podacima u slučaju stečaja poslodavca, a u skladu s Direktivom 2008/94/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o zaštiti zaposlenika u slučaju insolventnosti njihovog poslodavca. Također, propisuje se da se zahtjev za ostvarivanje prava u slučaju stečaja poslodavca može podnijeti Agenciji putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i HP - Hrvatske pošte d.d., a njihova međusobna prava i obveze uredit će se Sporazumom o poslovnoj suradnji.

Također, propisuje se i rok za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava u slučaju stečaja poslodavca Agenciji, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i HP - Hrvatskoj pošti d.d. od 30 dana.

Predmetnim izmjenama i dopunama Zakona, stečajnim upraviteljima se izričito nameće obveza otvaranja posebnog namjenskog računa za prihvat uplate osiguranih tražbina radnika u slučaju kada se otvoreni stečajni postupak ne provodi, a poslodavac ima zaposlene radnike. S tim u vezi, briše se obveza Agencije da može iznimno, u slučaju kada je stečajni dužnik izgubio svojstvo pravne osobe, vršiti izravnu isplatu tražbina radniku, uz obračun i uplatu obveznog doprinosa, poreza i prireza. Nadalje, propisuje se rok od 15 dana u kojem je stečajni upravitelj dužan dostaviti Agenciji dokaze o izvršenoj uplati tražbina, kao i obveznih doprinosa, poreza i prireza.

Između ostalog, propisuje se da će Financijska agencija temeljem zahtjeva za prisilnu naplatu uz koji se dostavlja obračun neisplaćene plaće odnosno naknade plaće, bez odgode izdati nalog za prijenos novčanih sredstava na račun ovrhovoditelja te je time izričaj zakonske odredbe usklađen sa sadašnjim postupanjem, na način da se ovrha na novčanim sredstvima provodi odmah. Također, propisuje se da potvrda Financijske agencije mora sadržavati naznaku datuma utvrđenja nemogućnosti izvršenja osnove, što je neophodno za računanje roka podnošenja zbirnog zahtjeva poslodavca Agenciji.

Natrag