U Nar. nov., br. 9/23 od 25.1.2023. objavljen je Drugi dodatak Kolektivnom ugovoru za radnike Hrvatskih voda (u nastavku: Drugi dodatak Kolektivnom ugovoru) koji se počinje primjenjivati od 1.1.2023. godine, osim čl. 7. i čl. 11. ovog dodatka, koji se primjenjuju od 1.12.2022. godine. Svi iznosi ugovoreni Kolektivnim ugovorom, Prvim dodatkom Kolektivnom ugovoru i ovim Dodatkom koji su izraženi u kunama, od 1.1.2023. godine preračunavat će se i isplaćivati u eurima prema fiksnom tečaju konverzije koji iznosi 7,53450 kn, u skladu s odredbama Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (Nar. nov., br. 57/22 i 88/22).

Natrag