Ovim se Zakonom uređuje uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, pravila za preračunavanje, opskrba i zamjena gotovog novca kune za gotov novac eura, dvojni optjecaj, dvojno iskazivanje, primjena načela neprekidnosti pravnih instrumenata, proračuni, financijski planovi, poslovne knjige, financijski izvještaji i porezi u procesu uvođenja eura, nadzor nad primjenom ovoga Zakona te prekršajne odredbe.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvog dana od dana objave odluke Vijeća EU-a o usvajanju eura u skladu s čl. 140. st. 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u Službenom listu Europske unije, osim čl. 13., 16. i 17., čl. 25. do 31., čl. 39. do 41., čl. 54. do 59., čl. 64. do 68., čl. 88. i čl. 92. ovoga Zakona koji stupaju na snagu na dan uvođenja eura.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_05_57_803.html

Natrag