U Nar. nov., br. 141/22 od 6.12.2022. objavljen je Zakon o sportu (u nastavku: Zakon) koji stupa na snagu 1.1.2023.

Zakonom se uređuje sustav sporta: sportske djelatnosti, osobe u sustavu sporta, financiranje sporta, nadzor i ostala pitanja od značaja za sport.

Danom stupanja na snagu Zakona prestaju važiti:

– Zakon o sportu (»Narodne novine«, br. 71/06., 150/08., 124/10., 124/11., 86/12., 94/13., 85/15., 19/16. – ispravak, 98/19., 47/20. i 77/20.)

– Pravilnik o načinu osnivanja, zadaćama, djelokrugu i načinu rada školskih športskih saveza (»Narodne novine«, br. 136/06.)

– Pravilnik o načinu osnivanja, zadaćama, djelokrugu i načinu rada školskih sportskih društava (»Narodne novine«, br. 13/14.)

– Pravilnik o postupku pred Vijećem sportske arbitraže Hrvatskog olimpijskog odbora (»Narodne novine«, br. 11/15., 57/15. i 4/16.).

Postupci započeti prema odredbama Zakona o sportu (»Narodne novine«, br. 71/06., 150/08., 124/10., 124/11., 86/12., 94/13., 85/15., 19/16. – ispravak, 98/19., 47/20. i 77/20.), propisa i općih akata donesenih na temelju toga Zakona dovršit će se prema odredbama toga Zakona, propisa i općih akata.

Natrag