U Nar. nov., br. 119/22 od 14. listopada 2022. objavljen je Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2021/23 o okviru za oporavak i sanaciju središnjih drugih ugovornih strana čije odredbe stupaju na snagu 22. listopada 2022. osim članaka 50., 51. i 52. koji stupaju na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (prekršajne odredbe u eurima).

Središnje druge ugovorne strane imaju ključnu ulogu u osiguravanju stabilnosti financijskih tržišta s obzirom na to da preuzimaju rizik druge ugovorne strane tako što posreduju između prodavatelja i kupca te pružaju jamstva da se određena transakcija može dovršiti. Upravo Uredba (EU) 2021/23 predstavlja važan element kojim se osigurava uredno funkcioniranje tog ključnog dijela infrastrukture tržišta kapitala.

Uredba (EU) 2021/23 nacionalnim tijelima daje odgovarajuće alate za upravljanje krizama i rješavanje situacija u kojima središnje druge ugovorne strane uslijed značajnih poremećaja na tržištu mogu zapasti u poteškoće, što za posljedicu može imati nemogućnost ispunjavanja njihove osnovne funkcije. Pravila se temelje na istim načelima kao i okvir za oporavak i sanaciju koji se primjenjuje na banke, uz prilagodbe određenim specifičnostima poslovanja središnje druge ugovorne strane u odnosu na banke. Novim pravilima smanjuje se vjerojatnost propasti središnje druge ugovorne strane uvođenjem učinkovitih poticaja za pravilno upravljanje rizikom.

Zakonom se:

  • pojašnjava kako je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (u daljnjem tekstu: Agencija) nadležno tijelo kod oporavka središnjih drugih ugovornih strana sa sjedištem u Republici Hrvatskoj
  • imenuje Agenciju sanacijskim tijelom središnjih drugih ugovornih strana sa sjedištem u Republici Hrvatskoj
  • kao nadležno ministarstvo kod središnjih drugih ugovornih strana sa sjedištem u Republici Hrvatskoj imenuje Ministarstvo financija
  • omogućava i pojašnjava nacionalna provedba odredbi Uredbe (EU) 2021/23, posebno u dijelu primjene zakona kojim se uređuje stečajni postupak, detalja primjene određenih sanacijskih instrumenata, ovlasti i odgovornosti Agencije i Ministarstva financija, posebno u dijelu korištenja državnih instrumenata za financijsku stabilizaciju
  • propisuju različite postupovne odredbe, uključujući nadzorne mjere, sudske postupke odnosno tužbe na izrečene mjere Agencije te
  • propisuju prekršajne odredbe za kršenja odredbi Uredbe (EU) 2021/23.

Uredbom (EU) 2021/23 predviđena su tri koraka za sanaciju i oporavak središnjih drugih ugovornih strana.

Kao prvi korak, središnje druge ugovorne strane obvezuju se izraditi planove oporavka, a Agencija planove sanacije središnje druge ugovorne strane, pri čemu Agencija ima ovlast naložiti središnjoj drugoj ugovornoj strani da poduzme odgovarajuće mjere ako utvrdi da postoje prepreke u provedbi sanacije.

Kao drugi korak, središnje druge ugovorne strane mogu na temelju pripremljenog plana oporavka i u skladu s određenim pokazateljima održivosti poduzeti mjere oporavka. Te mjere uključuju pozive na gotovinsku uplatu upućene članovima sustava poravnanja koji ispunjavaju svoje obveze, smanjenje vrijednosti kolaterala koji se svakodnevno pruža središnjoj drugoj ugovornoj strani (takozvana korekcija dobitaka od varijacijskog iznosa nadoknade) i upotrebu vlastitih sredstava središnje druge ugovorne strane. Nadalje, Agencija će moći intervenirati u ranoj fazi, tj. prije nego što problemi postanu kritični, a financijska se situacija nepovratno pogorša. Primjerice, može od središnjih drugih ugovornih strana zatražiti da poduzmu određene mjere iz svojeg plana oporavka ili promijene svoju poslovnu strategiju, pravnu ili operativnu strukturu.

Kao treći korak, ako dođe do propasti središnje druge ugovorne strane, odnosno ako mjere iz plana oporavka nisu dovoljne da bi se osigurao kontinuitet ključnih funkcija središnje druge ugovorne strane, Agencija će moći upotrijebiti sanacijske instrumente koji obuhvaćaju: (djelomičan) raskid ugovora središnje druge ugovorne strane, korekciju dobitaka od varijacijskog iznosa nadoknade, otpis kapitala središnje druge ugovorne strane, poziv članovima sustava poravnanja na gotovinsku uplatu, prodaju središnje druge ugovorne strane ili dijela njezina poslovanja ili osnivanje prijelazne središnje druge ugovorne strane

Natrag