U Nar. nov., br. 69/22 od 17.6.2022. objavljen je Zakon o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (u nastavku: Zakon) koja stupa na snagu 25.6.2022.

Zakon uređuje način i postupke vrednovanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija u svrhu pristupa tržištu rada u profesijama koje nisu uključene u Popis reguliranih profesija u Republici Hrvatskoj, a koji se provode sukladno posebnim propisima.

Zakonom se uređuju način i postupci priznavanja inozem­nih obrazovnih kvalifikacija i razdoblja obrazovanja sa svrhom nastavka obrazovanja te se utvrđuju nadležna tijela koja provode postupke vrednovanja i priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija. Priznavanje razdoblja obrazovanja u inozemstvu, koje se provodi na temelju sporazuma između studenta odnosno učenika, matične obrazovne ustanove i obrazovne institucije u inozemstvu, ili između visokih učilišta, provodi se sukladno općim aktima visokog učilišta odnosno općim aktima odgojno-obrazovne ustanove, te se na isto ne primjenjuju odredbe Zakona.

Školske svjedodžbe, diplome i druge javne isprave o stečenoj naobrazbi izdane do 8.10.1991. godine na visokim učilištima i odgojno-obrazovnim ustanovama na području bivše SFRJ izjednačene su po pravnoj snazi sa školskim svjedodžbama, diplomama i drugim javnim ispravama obrazovnih ustanova Republike Hrvatske i ne podliježu postupku priznavanja niti vrednovanja.

Postupci priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija započeti prije stupanja na snagu Zakona dovršit će se prema odredbama Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (Nar. nov., br. 158/03, 198/03, 138/06, 124/09 i 45/11) i propisima donesenim na temelju toga Zakona.

Danom stupanja na snagu Zakona prestaje važiti Zakon o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (Nar. nov., br. 158/03, 198/03, 138/06, 124/09 i 45/11).

Natrag