U Nar. nov., br. 21/22 od 18.2.2022. objavljen je Zakon o izmjeni Zakona o područjima i sjedištima državnih odvjetništava (u nastavku: Zakon) koji stupa na snagu 1.3.2022.

Predmete koji do dana stupanja na snagu ovoga Zakona ne budu dovršeni preuzet će općinska državna odvjetništva mjesno nadležna sukladno odredbama ovoga Zakona.

Za predmete koji ne budu dovršeni pred sudovima do dana stupanja na snagu ovoga Zakona bit će mjesno nadležna državna odvjetništva sukladno odredbama ovoga Zakona.

Ako viši sud povodom pravnog lijeka predmet vrati na ponovni postupak, predmet će preuzeti državno odvjetništvo mjesno nadležno sukladno odredbama ovoga Zakona.

Natrag