U Nar. nov., br. 133/22 od 11.11.2022. objavljen je Zakon o izmjenama Zakona o državnim maticama (u nastavku: Zakon) koji stupa na snagu 1.1.2023.

Službenici zatečeni na radnom mjestu matičara na dan stupanja na snagu ovoga Zakona dužni su završiti program usavršavanja iz čl. 6. ovoga Zakona, u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Natrag