U Nar. nov., br. 128 od 2.11.2022. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama koji stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama« (10.11.2022.), osim odredaba čl. 105. stavaka 1., 5. i 6. koji je izmijenjen čl. 10. ovoga Zakona te čl. 107. koji je izmijenjen čl. 11. ovoga Zakona koji stupaju na snagu u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Iz obrazloženja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama izdvojili smo:

  • ­Predloženim izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama uvodi se isključivo elektroničko podnošenje prijedloga putem javnih bilježnika i odvjetnika, unutar ZIS-a. Uz izmjenu da se svi prijedlozi podnose elektroničkim putem, ovim izmjenama i dopunama Zakona propisana je i obveza javnog bilježnika da nakon sastavljanja javnobilježničkog akta, solemnizacije ili ovjere potpisa na ispravi koja je temelj za uknjižbu u zemljišne knjige, obvezno podnese prijedlog za upis, osim ako se stranka tome izričito protivi.
  • ­Osim navedenoga, jedna od novosti je uvođenje javnih bilježnika kao povjerenika suda u postupke osnivanja i obnove zemljišne knjige temeljem nove katastarske izmjere. Oni predsjednici sudova koji u danom trenutku ne raspolažu dovoljnim brojem službenika za redovito obavljanje poslova u zemljišnoknjižnim odjelima i provođenje postupaka osnivanja i obnove zemljišnih knjiga, mogu odlukom odrediti da će se posao osnivanja ili obnove zemljišne knjige za određenu katastarsku općinu povjeriti javnom bilježniku.
  • ­Nadalje, dodatno je uređeno i pojednostavljeno postupanje u pojedinačnom ispravnom postupku. Ukidanjem prigovora protiv rješenja kojim se odbija ili odbacuje prijedlog za pojedinačni ispravni te propisivanjem samo žalbe u navedenim slučajevima pojednostavljuje se postupanje prvostupanjskih sudova budući da je u praksi primijećeno da suci rijetko prihvaćaju podnesene prigovore protiv svojih odluka.
  • ­Osim toga, uređeni su i pojednostavljeni kriteriji za uspostavu Baze zemljišnih podataka, a izmjenama u pogledu sporazuma o sufinanciranju usklađuje se Zakon o zemljišnim knjigama s općim propisima o izvršavanju državnog proračuna i omogućuje se sufinanciranje javnih bilježnika kao povjerenika suda iz drugih izvora
Natrag