U Nar. nov., br. 34 od 16.3.2022. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru, koji stupa na snagu 24. ožujka 2022. godine.

Ovim Zakonom uređuje se osnivanje, ustroj i vođenje sudskog registra, te postupak u registarskim stvarima.

Zakon o sudskom registru je usklađen s pravnom stečevinom Europske unije, međutim, s obzirom na relativno česte izmjene zakonodavnog okvira na razini Europske unije, ovim izmjenama i dopunama uvedena su rješenja iz Direktive (EU) 2019/1151 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o izmjeni Direktive (EU) 2017/1132 u pogledu upotrebe digitalnih alata i postupaka u pravu društava.

Ove izmjene i dopune Zakona omogućuju daljnji iskorak u digitalizaciji postupka upisa trgovačkih društava u sudski registar,  osuvremenjenje i olakšanje osnivanja podružnica trgovačkih društava tako da se sve potrebne doregistracije (upisi novih podataka i promjene podataka i dokumenata u sudski registar) trgovačkih društava te osnivanje i doregistracija podružnica mogu obaviti na daljinu. Također, uspostavlja se sustav razmjene podataka o diskvalificiranim direktorima s državama Europskog gospodarskog prostora kako bi se osigurala zaštita svih osoba koje komuniciraju s trgovačkim društvima ili podružnicama te kako bi se spriječilo prijevarno ponašanje ili druge vrste zlouporaba.

Postupci pokrenuti prije stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se sukladno odredbama Zakona o sudskom registru (»Narodne novine«, br. 1/95., 57/96., 1/98., 30/99., 45/99., 54/05., 40/07., 91/10., 90/11., 148/13., 93/14., 110/15. i 40/19.).

Natrag