U Nar. nov., br. 21/22 od 18.2.2022. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava (u nastavku: Zakon) koji stupa na snagu 26.2.2022.

Natrag