U Nar. nov., br. 21/22 od 18.2.2022. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (u nastavku: Zakon) koji stupa na snagu 26.2.2022. 

Ministar unutarnjih poslova uskladit će Pravilnik o zbrinjavanju radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora (Nar. nov., br. 12/18) s odredbama ovoga Zakona u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, a Pravilnik o nuklearnom osiguranju (Nar. nov., br. 38/18) u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Natrag