U Nar. nov., br. 69/22 od 17.6.2022. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama (u nastavku: Zakon) koji stupa na snagu 25.6.2022., osim čl. 28., 30., 32. i 34. Zakona koji stupaju na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Zakonom se osigurava provedba sljedećih akata Europske unije:

  • Uredbe Vijeća (EZ) br. 338/97 od 9. prosinca 1996. o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njima (SL L 61, 3. 3. 1997.) kako je posljednji put izmijenjena Uredbom Komisije (EU) 2021/2280 od 16. prosinca 2021. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 338/97 o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njima i Uredbe Komisije (EZ) br. 865/2006 o utvrđivanju detaljnih pravila o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 338/97 (SL L 473, 30. 12. 2021.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 338/97)
  • Uredbe Komisije (EZ) br. 865/2006 od 4. svibnja 2006. o utvrđivanju detaljnih pravila o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 338/97 o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njima (SL L 166, 19. 6. 2006.) kako je posljednji put izmijenjena Uredbom Komisije (EU) 2021/2280 od 16. prosinca 2021. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 338/97 o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njima i Uredbe Komisije (EZ) br. 865/2006 o utvrđivanju detaljnih pravila o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 338/97 (SL L 473, 30. 12. 2021.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 865/2006)
  • Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 792/2012 od 23. kolovoza 2012. o utvrđivanju pravila za oblikovanje dozvola, potvrda i drugih dokumenata predviđenih Uredbom Vijeća (EZ) br. 338/97 o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njima te izmjeni Uredbe Komisije (EZ) br. 865/2006 (SL L 242, 7. 9. 2012.) kako je posljednji put izmijenjena Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2021/2281 оd 16. prosinca 2021. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 792/2012 u pogledu dodavanja novog izvornog koda za biljke iz potpomognute proizvodnje i s tim povezanih promjena (SL L 473, 30. 12. 2021.)
  • Provedbene uredbe Komisije (EU) 2019/1587 оd 24. rujna 2019. o zabrani unošenja primjeraka određenih vrsta divlje faune i flore u Uniju u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 338/97 o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njima (SL L 248, 27. 9. 2019.).

Zakonom se uređuje postupanje pri komercijalnom korištenju te dokazivanje zakonitog podrijetla primjeraka vrsta koje su strogo zaštićene na temelju zakona kojim se uređuje zaštita prirode, a koje nisu navedene u Prilogu A Uredbe (EZ) br. 338/97, uzetih iz prirode Republike Hrvatske ili uzgojenih na području Republike Hrvatske, te njihovih dijelova i derivata.

Upravni postupci započeti do stupanja na snagu Zakona nastavit će se i dovršiti prema odredbama Zakona o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama (Nar. nov., br. 94/13 i 14/19).

Odredbe čl. 27., 29., 31. i 33. Zakona prestaju važiti na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Natrag