U Nar. nov., br. 69/22 od 17.6.2022. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (u nastavku: Zakon) koji stupa na snagu 25.6.2022.

Zakonom se u hrvatsko zakonodavstvo preuzimaju odredbe Direktive (EU) 2019/1024 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o otvorenim podacima i ponovnoj uporabi informacija javnog sektora (preinaka) (SL L 172, 26. 6. 2019.) te se osigurava provedba Uredbe 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (SL L 145, 31. 5. 2001.).

Ugovori i odluke o isključivim pravima koji su sklopljeni odnosno doneseni i bili na snazi na dan stupanja na snagu ovoga Zakona, a koje su sklopila odnosno donijela trgovačka društva iz članka 29. stavka 2. točke 2. koji je izmijenjen člankom 14. ovoga Zakona, osim onih koji se odnose na digitalizaciju kulturnih izvora, prestaju važiti istekom roka određenog ugovorom odnosno odlukom, a najkasnije 17. srpnja 2049. godine.

Danom stupanja na snagu Pravilnika iz čl. 3. Zakona prestaje važiti Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (Nar. nov., br. 124/15).

Natrag