U Nar. nov., br. 21/22 od 18.2.2022. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o područjima i sjedištima sudova (u nastavku: Zakon) koji stupa na snagu 1.3.2022.

Postupke u predmetima općinskih sudova prema zakonu kojim se uređuju obiteljski odnosi, u predmetima županijskih sudova iz čl. 4. st. 1. – 4. Zakona o područjima i sjedištima sudova (Nar. nov., br. 67/18) te predmetima Trgovačkog suda u Splitu iz čl. 7. Zakona o područjima i sjedištima sudova (Nar. nov., br. 67/18) koji nisu pravomoćno okončani do dana stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će sudovi u čiju su nadležnost pripadali prema odredbama Zakona o područjima i sjedištima sudova (Nar. nov., br. 67/18).

O žalbama protiv odluka općinskih sudova u građanskim predmetima iz čl. 4. st. 1. – 4. Zakona o područjima i sjedištima sudova (Nar. nov., br. 67/18) koje su donesene do dana stupanja na snagu ovoga Zakona odlučivat će županijski sudovi određeni prema odredbama Zakona o područjima i sjedištima sudova (Nar. nov., br. 67/18). Ako nakon stupanja na snagu ovoga Zakona viši sud povodom pravnog lijeka predmet vrati na ponovni postupak, dostavit će ga sudu nadležnom sukladno ovom Zakonu.

Natrag