Zakonom o javnom bilježništvu (Nar. nov., br. 78/93 – 57/22) uređuje se ustrojstvo, ovlasti, način rada i nadzora nad radom te druga pitanja od značaja za javno bilježništvo kao javnu službu.

Izmjene i dopune Zakona stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_05_57_807.html

Natrag