U Nar. nov., br. 21/22 od 18.2.2022. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnom odvjetništvu (u nastavku: Zakon) koji stupa na snagu 1.3.2022.

Natrag