U Nar. nov., br. 18 od 9.2.2022. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o djelatnosti socijalnog rada, koji stupa na snagu 17. veljače 2022. godine.

Ovim Zakonom uređuje se sadržaj, uvjeti i način obavljanja djelatnosti socijalnog rada, standard obrazovanja, stručni nadzor nad obavljanjem djelatnosti socijalnog rada u Republici Hrvatskoj kao djelatnosti od interesa za Republiku Hrvatsku.

Postupci koji su u tijeku, a nisu pravomoćno okončani do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, dovršit će se po odredbama Zakona o djelatnosti socijalnog rada (»Narodne novine«, br. 16/19.).

Natrag