U Nar. nov., br. 36 od 18.3.2022. godine objavljeni su:

Zakon o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona i

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju potrošača

Ovim se Zakonima u hrvatsko zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2019/1023 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o okvirima za preventivno restrukturiranje, otpustu duga i zabranama te o mjerama za povećanje učinkovitosti postupaka koji se odnose na restrukturiranje, nesolventnost i otpust duga i o izmjeni Direktive (EU) 2017/1132 (Direktiva o restrukturiranju i nesolventnosti), (SL L 172/18).

Zakoni stupaju na snagu 31.3.2022., osim odredbi Zakona o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona kojima se propisuju pravila o postupcima na koje predstečajni postupak utječe u skladu s Direktivom 2019/1023 (čl. 42.) i kojima je izmijenjen čl. 44. koji uređuje postupanja Fine s osnovama za plaćanje nakon otvaranja predstečajnog postupka, a koje stupaju na snagu 1. listopada 2022.

Stečajni postupci započeti prije stupanja na snagu ovih Zakona dovršit će se prema odredbama zakona koji su bili na snazi u vrijeme njihova pokretanja, osim u slučaju kada je Zakonom propisano drugačije (vidi čl. 115. st. Zakona o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona i čl. 12. st. 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju potrošača).

Natrag