U Nar. nov., br. 53/22 od 6.5.2022. objavljen je Zakon o izdavanju pokrivenih obveznica i javnom nadzoru pokrivenih obveznica (u nastavku: Zakon) koji stupa na snagu 14.5.2022., osim čl. 7. st. 2. koji stupa na snagu 8.7.2022.

Zakonom se uređuju uvjeti za izdavanje pokrivenih obveznica kreditnih institucija koji se odnose na: - zahtjeve u pogledu izdavanja pokrivenih obveznica, - strukturna obilježja pokrivenih obveznica, - javni nadzor pokrivenih obveznica, - zahtjeve u pogledu objavljivanja u vezi s pokrivenim obveznicama, - prekršajne odredbe i povrede propisa.

Zakonom se u hrvatsko zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2019/2162 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o izdavanju pokrivenih obveznica i javnom nadzoru pokrivenih obveznica i izmjeni direktiva 2009/65/EZ i 2014/59/EU (SL L 328, 18. 12. 2019.). Zakon se primjenjuje na pokrivene obveznice koje izdaje kreditna institucija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Natrag