U Nar. nov., br. 114 od 3.10.2022. objavljena je Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata koja stupa na snagu 4.10.2022.).

Ovom Uredbom utvrđuju se iznosi najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata koje energetski subjekti koji se bave trgovinom na veliko naftnim derivatima i/ili trgovinom na malo naftnim derivatima i/ili trgovci na veliko ukapljenim naftnim plinom i/ili trgovci na malo ukapljenim naftnim plinom (u daljnjem tekstu: energetski subjekti), smiju primijeniti na području Republike Hrvatske.

Natrag