U Nar. nov., br. 64 od 7. lipnja 2022. objavljena je Uredba o visini trošarine na energente i električnu energiju, koja stupa na snagu 8.6.2022.

Navedenom Uredbom se mijenja čl. 3. Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju (Nar. nov., br. 148/20 i 28/22) kojom je propisana visina trošarine na način da se trošarine propisuju  na sljedeće predmete oporezivanja tako da glase:

– Bezolovni motorni benzin 3.060,00 kn/1000 l

– Dizelsko gorivo 2.660,00 kn/1000 l.

Navedene visine trošarina iz članka 1. ove Uredbe primjenjuju se s danom stupanja na snagu ove Uredbe i određene su za razdoblje od 30 dana.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Natrag