U Nar. nov., br. 138 od 25.11.2022. objavljena je Uredba o izmjeni Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju koja stupa na snagu 30. studenoga 2022.

U Uredbi o visini trošarine na energente i električnu energiju (»Narodne novine«, br. 148/20., 28/22., 64/22., 76/22., 83/22., 89/22., 100/22., 113/22. i 126/22.), u članku 3. mijenjaju se visine trošarine u kunama na sljedeće predmete oporezivanja tako da glase:

– Bezolovni motorni benzin – 3.060,00 kn/1000 l

  • Dizelsko gorivo – 2.660,00 kn/1000 l

– Loživo ulje – 157,00 kn/1000 l.

Visine trošarina iz članka 1. ove Uredbe primjenjuju se s danom stupanja na snagu ove Uredbe i određene su za razdoblje do 31. prosinca 2022.

Natrag