U Nar. nov., br. 85/22 od 22.7.2022. objavljena je Uredba o izmjeni i dopuni Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (u nastavku: Uredba) koja stupa na snagu 23.7.2022.

U Zakonu o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (Nar. nov., br. 116/18), u čl. 4. st. 1. broj: »0,1« zamjenjuje se brojem: »0,115«, broj: »0,14« zamjenjuje se brojem: »0,161« i broj: »0,155« zamjenjuje se brojem: »0,178«.

Stavak 3. mijenja se i glasi: Ministar će odobriti izmjenu cijene udžbenika koji je u Katalogu odobrenih udžbenika (u nastavku: Katalog), primjenom formule iz st. 1. čl. 4., ako je udžbenik u uporabi najmanje jednu nastavnu godinu i ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta: - ako je došlo do promjene medijalne plaće u Republici Hrvatskoj za više od 10 % od dana objave javnog poziva temeljem kojeg je udžbenik uvršten u Katalog, - ako je od dana objave Kataloga došlo do povećanja cijena dobara i usluga za osobnu potrošnju u Republici Hrvatskoj mjerenih indeksom potrošačkih cijena za više od 5 % godišnje, a prema statističkim podacima Državnog zavoda za statistiku.

Natrag