U Nar. nov., br. 13/22 od 31.1.2022. objavljena je Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (u nastavku: Uredba) koja stupa na snagu 8.2.2022.  

U Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (Nar. nov., br. 37/01 do 63/21) propisani su koeficijenti za odgovarajuća radna mjesta.

Natrag