U Nar. nov., br. 56 od 18.5. objavljen je Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama koji se primjenjuje od 1.5.2022. Detaljnije o odredbama navedenog TKU-a možete pročitati u našem časopisu „Financije, pravo i porezi“ br. 6/22.

Natrag