Stopa inflacije na razini zemalja EU-a u srpnju 2022. dosegla 9,8%,  u zemljama euro područja +8,9% i Hrvatskoj 12,7%.

Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, u Hrvatskoj u srpnju 2022. u odnosu na lipanj 2022. u prosjeku su više za 0,4%. U odnosu na srpanj 2021., tj. na godišnjoj razini, u prosjeku su više za 12,3%, dok su u godišnjem prosjeku više za 7,1%.

Prema glavnim skupinama klasifikacije ECOICOP, na godišnjoj razini, najveći porast potrošačkih cijena u prosjeku je ostvaren u skupinama Prijevoz, za 19,2%, Hrana i bezalkoholna pića, za 18,3%, Restorani i hoteli, za 16,8%, Pokućstvo, oprema za kuću i redovito održavanje kućanstva, za 14,1%, Rekreacija i kultura, za 10,0%, Stanovanje, voda, električna energija, plin i ostala goriva, za 9,7%, Razna dobra i usluge, za 7,0%, te Odjeća i obuća, za 5,5%.

Promatrano prema posebnim skupinama, najveći porast cijena na godišnjoj razini ostvaren je u skupini Energija, za 20,6% (doprinos porastu od +3,46 postotnih bodova).

Na mjesečnoj razini najviše su porasle cijene u skupinama Restorani i hoteli, za 4,9%, Hrana i bezalkoholna pića, za 2,2%, Rekreacija i kultura, za 2,0%, Alkoholna pića i duhan, za 1,8%, Razna dobra i usluge, za 1,2%  Prijevoz, za 0,5% Porast cijena ublažio je pad cijena u skupini Odjeća i obuća, za 14,4% (sezonsko sniženje odjeće i obuće) te u skupini Komunikacija, za 0,9% (-0,05 postotnih bodova).

Harmonizirani indeks potrošačkih cijena

Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene harmoniziranim indeksom potrošačkih cijena, u srpnju 2022. u odnosu na lipanj 2022. u prosjeku su više za 1,4%. U odnosu na srpanj 2021., tj. na godišnjoj razini, u prosjeku su više za 12,7%, dok su u godišnjem prosjeku više za 7,1%.

Natrag