Rokovi ispunjenja novčanih obveza

Rokovi ispunjenja novčanih obveza u poslovnim transakcijama između poduzetnika i između poduzetnika i osoba javnog prava u kojima je osoba javnog prava dužnik novčane obveze uređeni su Zakonom o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Nar. nov., br. 108/12 – 114/22; u nastavku: Zakon). Odredbe Zakona o ispunjenju novčanih obveza primjenjuju se na poslovne transakcije između poduzetnika i između poduzetnika i osoba javnog prava u kojima je osoba javnog prava dužnik, a ne primjenjuju se u na novčane obveze koje su obuhvaćene postupcima koji se vode na temelju odredbi Zakona i Stečajnog zakona (Nar. nov., br. 71/15 – 36/22).

Rokovi ispunjenja novčanih obveza u poslovnim transakcijama između poduzetnika  

U poslovnim transakcijama među poduzetnicima mogu se ugovoriti rokovi ispunjenja novčane obveze do 60 dana, a iznimno kod ugovora o robno trgovačkom kreditu mogu se ugovoriti i dulji rokovi u pisanom obliku, ali ti dulji rokovi ni u kojem slučaju ne mogu biti dulji od 360 dana.

Poduzetnici koji nisu ugovorom ugovorili rok za ispunjenje novčane obveze, u to slučaju dužnik je dužan, bez potrebe da ga vjerovnik na to pozove, ispuniti novčanu obvezu u roku od 30 dana.

Rok za ispunjenje novčane obveze počinje teći od:

  1. dana kad je dužnik primio račun ili drugi odgovarajući zahtjev za isplatu, ili
  2. dana kad je vjerovnik ispunio svoju obvezu:
    • ako nije moguće sa sigurnošću utvrditi dan primitka računa ili drugog odgovarajućeg zahtjeva za isplatu ili,
    • ako je dužnik primio račun ili drugi odgovarajući zahtjev za isplatu prije negoli je vjerovnik ispunio svoju obvezu, ili
  3. dana isteka roka za pregled predmeta obveze, ako je ugovorom ili zakonom predviđen određeni rok za takav pregled, a dužnik je primio račun ili drugi odgovarajući zahtjev za isplatu prije isteka toga roka.

Rok za pregled predmeta obveze ne može biti duži od 30 dana od dana primitka predmeta obveze, a iznimno, ako je to opravdano posebnim okolnostima, kao što je to primjerice posebna narav predmeta obveze, ugovorne strane mogu ugovoriti u pisanom obliku i duži rok za pregled predmeta obveze.

Rokovi ispunjenja novčanih obveza u poslovnim transakcijama između poduzetnika i osoba javnog prava

U poslovnim transakcijama između poduzetnika i osoba javnog prava u kojima je osoba javnog prava dužnik novčane obveze, može se ugovoriti rok ispunjenja novčane obveze do 30 dana, a iznimno, se može ugovoriti u pismenom obliku i duži rok ispunjenja novčane obveze, ako je to objektivno opravdano posebnim značajkama i naravi ugovora, ali ne duži od 60 dana.

Kada ugovorom između poduzetnika i osobe javnog prava u kojem je osoba javnog prava dužnik novčane obveze nije ugovoren rok za ispunjenje novčane obveze, dužnik je dužan ispuniti novčanu obvezu u roku od 30 dana, bez potrebe da ga vjerovnik na to pozove.

Rok za ispunjenje novčane obveze počinje teći - od dana kad je dužnik primio račun ili drugi odgovarajući zahtjev za isplatu - od dana kad je vjerovnik ispunio svoju obvezu - od dana isteka roka za pregled predmeta obveze.

U poslovnim transakcijama između poduzetnika i osoba javnog prava u kojima je osoba javnog prava dužnik rok za pregled predmeta obveze je 30 dana od dana primitka predmeta obveze,  s tim da, ukoliko je to opravdano posebnim okolnostima, ugovorne strane mogu ugovoriti u pisanom obliku i duži rok za pregled predmeta obveze koji mora biti naveden u natječajnoj dokumentaciji.

Posljedice dužnikova zakašnjenja s ispunjenjem novčane obveze

Dužnik koji zakasni s ispunjenjem novčane obveze duguje vjerovniku bez ikakve daljnje opomene pored glavnice, i kamate za kašnjenje s plaćanjem, pod uvjetom da je vjerovnik ispunio svoje ugovorne i zakonske obveze.

Stopa zakonskih kamata za kašnjenje s plaćanjem u poslovnim transakcijama između poduzetnika i između poduzetnika i osoba javnog prava u kojima je osoba javnog prava dužnik jednaka je referentnoj stopi uvećanoj za 8 postotnih poena. U poslovnim transakcijama između poduzetnika moguće je ugovoriti drukčiju stopu kamata za kašnjenje s plaćanjem, ali ne veću od stope zakonskih kamata za kašnjenje s plaćanjem koja je vrijedila na dan sklapanja ugovora. Ako su kamate ugovorene ali nije određena njihova stopa, obračunavaju se zakonske kamate za kašnjenje s plaćanjem.

Referentnu stopu određuje Europska središnja banka, a objavljuje se u Službenom listu Europske unije.

Ako dužnik zakasni s ispunjenjem novčane obveze u poslovnim transakcijama između poduzetnika i između poduzetnika i osoba javnog prava u kojima je osoba javnog prava dužnik vjerovnik ima pravo, bez ikakve daljnje opomene, na posebnu naknadu u iznosu od 40 eura bez obzira na to je li pretrpio kakvu štetu zbog dužnikova zakašnjenja.

Ništetnost pojedinih odredbi ugovora

Odredba ugovora o robno novčanom kreditu u poslovnim transakcijama među poduzetnicima u kojima je ugovorena obročna otplata duža od 360 dana i rok ispunjenja novčane obveze između poduzetnika i osoba javnog prava kojim je ugovoren rok duži od 60 dana i činidba ili praksa, kojom se isključuje, ograničava ili uvjetuje pravo vjerovnika na kamate za kašnjenje s plaćanjem ili pravo vjerovnika na posebnu naknadu u iznosu od 40 eura su ništetne.

Ništetna je odredba ugovora kojom se određuje datum primitka računa ili drugog odgovarajućeg zahtjeva za isplatu kao i rok ispunjenja novčane obveze duži od 30 dana između poduzetnika i osoba javnog prava u kojima je osoba javnog prava dužnik novčane obveze ako to nije objektivno opravdano posebnim značajkama i naravi ugovora.

Ako poduzetnici ugovore rok ispunjenja novčane obveze duži od 60 dana i rok za pregled predmeta obveze duži od 30 dana, takva odredba ugovora je ništetna ako su takve odredbe suprotne načelu savjesnosti i poštenja.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

 

Natrag