Na temelju Zakona o obveznim odnosima (Nar. nov., br. 41/08 - 126/21) i Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Nar. nov., br. 108/12 - 78/15) Hrvatska narodna banka je objavila Prosječnu kamatnu stopu na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima, koja za referentno razdoblje od 1. svibnja 2021. do 31. listopada 2021. iznosi 2,49%.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_01_1_2.html

Napomena: U skladu s navedenim zakonskim odredbama, nova kamatna stopa na nepravovremeno plaćene poreze i druga javna davanja  o kojima Porezna uprava vodi evidenciju iznosi 5,49%, a  primjenjuje se od 1. siječnja 2022.

Natrag