U Nar. nov., br. 109/22 od 21.9.2022. objavljen je Pravilnik o uvjetima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje regulirane profesije – psihoterapeut odnosno savjetodavni terapeut u svrhu poslovnog nastana u Republici Hrvatskoj (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 29.9.2022.

Pravilnikom se propisuju uvjeti za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije, za obavljanje regulirane profesije – psihoterapeut i regulirane profesije – savjetodavni terapeut u svrhu poslovnog nastana u Republici Hrvatskoj. Na postupak i način provjere ispunjavanja uvjeta na odgovarajući način primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje područje reguliranih profesija i priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija i zakona kojim se uređuje djelatnost psihoterapije.

Odredbe Pravilnika primjenjuju se na osobe koje su: – državljani država članica Europske unije, država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije (u daljnjem tekstu: države članice) koji su stručne kvalifikacije stekli u državi ugovornici i Švicarskoj Konfederaciji, odnosno koji su obavili pripravnički staž izvan svoje matične države, odnosno u državi ugovornici Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarskoj Konfederaciji, a koji u Republici Hrvatskoj, kao osobe zaposlene kod određenog poslodavca ili osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost, žele obavljati određenu reguliranu profesiju, – državljani trećih zemalja koji su stručne kvalifikacije stekli u državama članicama, – državljani država članica te trećih zemalja, koji su stručne kvalifikacije stekli izvan država članica, odnosno u trećim zemljama. Postupak priznavanja inozemne stručne kvalifikacije provodi Hrvatska komora psihoterapeuta.

Natrag